Elevhälsa

Av 2010 års skollag framgår att alla elever från förskoleklass till gymnasiet har rätt till elevhälsa. Skolans uppdrag är att främja elevernas hälsa och lärande samt att förebygga ohälsa och hinder i lärandet. Hälsa och lärande går hand i hand. Därför är elevhälsa ett ansvar för alla i skolan.
För elevhälsans arbete ska finnas skolläkare, skolsköterska, skolkurator och skolpsykolog samt personal med sådan kompetens att elevernas behov av specialpedagogiska insatser kan tillgodoses (SL 2010; 800) 2 kap 25–28 §§. Delar av elevhälsans medicinska och psykologiska insatser regleras av Hälso- och sjukvårdslagen. Särskilda rutiner gäller för skolsköterskorna arbete.

Så här jobbar vi med elevhälsa på Nifsarpsskolan:

Elevhälsan på Nifsarpsskolan strävar efter att vara en naturlig del runt och för eleverna på skolan. Vi som arbetar på skolan ser oss som ett team där vi alla har olika funktioner och kan bidra på olika sätt för att eleven ska lyckas med sin skolgång och må bra under tiden eleven studerar hos oss.

Elevhälsan på Nifsarpsskolan målsättning är att arbeta förebyggande och främjande i så stor grad som möjligt. Tillsammans med all personal och skolledning berör vi olika ämnen och dilemman som vi vet att ungdomar i tonåren möter och behöver lära sig hantera. Vårt mål är att ge dem redskap som tar dem igenom tonåren på ett så hälsosamt och välmående sätt som möjligt. Elevhälsans främsta uppdrag är att undanröja hinder som “stör” elevens möjligheter att må bra och därmed prestera så bra som möjligt under sin utbildningstid, utifrån sina egna förutsättningar.

Elevhälsan arbetar på olika nivåer. Dels med skolans övergripande elevhälsoarbete, på gruppnivå i klasser och på individnivå. Elevhälsan samverkar med många olika instanser (ex socialtjänst, BUP, vuxenpsykiatrin, BoUH, BUMM, polis m fl) och inte minst med vårdnadshavare eller de vuxna som finns runt ungdomen.

På individuellt plan är det ofta elevhälsan arbetar med:
★ Trivsel och trygghet i skolan, i klassrummet, värdegrundsarbete
★ Motverka mobbning och trakasserier, konflikter, kränkningar
★ Psykisk ohälsa, ångest, oro, nedstämdhet, självskada, stöd vid funktionsvariationer
(diagnos, ex ADD, ADHD, autism/asperger)
★ Skolfrånvaro (även återkommande sjukfrånvaro)
★ Stökigheter utanför skolan (beteende, miljö som stör skolgången)
★ Kriser (i familjen, relationer, olyckor, sorg)
★ Önskan om förändringar, kropp/själ/beteende
★ Alkohol, droger (även vid misstanke)
★ Studiemässiga svårigheter (pedagogiska insatser, relation till lärare, tillfälliga scheman etc)
★ Remisser till sjukvården
★ Hjälp med kontakt med socialtjänsten

Behöver du vägledning och råd är du välkommen att söka skolkurator eller skolsköterska på Nifsarpsskolan.

Alla elever erbjuds hälsobesök med ett hälsosamtal i årskurs 1. Vid hälsobesöket handlar samtalet om hem- och lärmiljö, hälsa samt livsstil. Även frågor om alkohol, tobak, narkotika och sex- och samlevnad kan diskuteras.
I samband med hälsobesöket erbjuds följande hälsoundersökningar; längd, vikt, ryggundersökning (scolios) vid behov och synundersökning vid behov. Under hela gymnasietiden går det bra att kontakta skolsköterska för frågor som rör hälsa och till eventuella remisser till sjukvården. Skolsköterskan har särskild hälso- och sjukvårdssekretess.
Tveka inte att ta kontakt om behov finns av råd och stöd.

Ibland kan vi vara svåra att nå på telefon men då går det jättebra att mejla oss, så läser vi så snart vi har möjlighet och kontaktar dig därefter. Detta gäller så klart både dig som elev och dig som vårdnadshavare.

 

Veronica Tiderman Skolkurator
veronica.tiderman@nifsarp.se
070-219 30 76

Lina Nilsson Skolsköterska
lina.nilsson@nifsarp.se
073-867 32 62

 

 

Vill du få rådgivning via sjukvården rekommenderar vi er att söka stöd via “En väg in” som är en egen-remiss-instans där alla under 18 år kan söka hjälp.

Du når denna mottagningsenhet på telefonnummer 010–241 10 30.
Samma nummer går till Barn- & ungdomshälsan.

Du hittar mer information om “En väg in” på:
https://www.1177.se/Jonkopings-lan/liv–halsa/psykisk-halsa/att-soka-stod-och-hjalp/en-vag-in-barn-och-unga-psykisk-halsa

Behöver du hjälp och stöd som berör familjesituationen eller riskbeteenden (våld, kriminalitet, tappat kontrollen över hemsituationen etc) kontaktar du socialtjänsten i din hemkommun. Nummer till till er socialtjänst finner du på din kommuns hemsida.

Vill du få tips och råd finns flera bra sidor på nätet att läsa.
Vi vill främst tipsa om regionens sidor på http://www.1177.se
eller http://www.umo.se
Vid bekymmer med självskadebeteende och ätstörningar rekommenderar vi en kontakt med sjukvården för rådgivning, men du kan också få bra stöd genom föreningen och sidan http://www.shedo.se

 

Ladda ner och läs våra dokument:

Drogpolicy Nifsarpsskolan 2023/24
Nifsarpsskolans plan mot kränkande behandling 2023/24
Språk- och attitydpolicy på Nifsarpsskolan 2023/24

 

 

 

 

 

Våra samarbetspartners